Praktijkvoorbeelden

Goed om te lezen en te weten. Op deze pagina vindt u voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden kunnen u helpen om meer inzicht te krijgen in uw eigen situatie.

Een product dat ik kocht voldoet niet aan mijn verwachtingen. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Iedereen koopt wel eens iets dat niet voldoet aan de verwachtingen. Wat zijn dan je rechten en plichten als consument (Consumentenkoop)?

Binnen welk termijn dien ik een gebrek te melden?
De wet geeft aan dat u op een redelijke termijn een klacht dient te melden bij de verkoper. De wetgever heeft ook bepaald dat 2 maanden een redelijk termijn is. Dat betekent dat u binnen 2 maanden na het ontdekken van een gebrek of probleem het aantoonbaar bij de verkoper aangekaart moet hebben. Het is daarom verstandig het gebrek per aangetekende brief kenbaar te maken bij de verkoper. U hebt dan altijd bewijs dat u zich binnen een redelijk termijn hebt gemeld bij de verkoper.

Is er een wettelijke garantietermijn?
De Nederlandse wet kent geen wettelijke garantietermijn. Er is een Europese Richtlijn waarin staat dat er een termijn van 2 jaar geldt. Bij het invoeren van deze Richtlijn in de Nederlandse wetgeving is er voor gekozen om de termijn van 2 jaar niet letterlijk over te nemen. In plaats daarvan is opgenomen dat een product ‘deugdelijk’ moet zijn. Per product kan het dus verschillen wat de levensduur is van het product en wat je als consument er van mag verwachten. De meeste producten kennen echter een langere levensduur dan 2 jaar. De Nederlandse wetgeving is dus eigenlijk gunstiger dan de Europese Richtlijn.

Voor consumentenkoop geldt tijdens de eerste 6 maanden een omgekeerde bewijslast
Dat betekent dat men er van uit gaat dat gebreken die zich binnen 6 maanden na aanschaf voordoen al bij de aanschaf aanwezig waren. Tenzij de verkoper kan aantonen dat dit niet zo is of dat uit de aard van het gebrek blijkt dat het bij aanschaf nog niet aanwezig kon zijn (bijvoorbeeld een boterham in een dvd-lade).

Wanneer bent u gebonden aan de algemene voorwaarden?
In het contract moet dan verwezen worden naar de algemene voorwaarden. Daarnaast moet u op redelijke wijze de mogelijkheid krijgen om de algemene voorwaarden door te nemen, voor u er voor tekent. Bijvoorbeeld: ze worden aan u toegestuurd voor u over gaat tot ondertekening of ze moeten aan u overhandigd worden voor u een handtekening zet, zodat u ze door kunt nemen. In sommige gevallen volstaat ook een verwijzing naar een internetlink. De laatste eis is dat de voorwaarden niet ‘onredelijk bezwarend’ mogen zijn. Dat is een ruime norm die niet altijd concreet is in te vullen. De wetgever heeft wel geprobeerd te omschrijven wat in ieder geval niet mag. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de zogenaamde ‘zwarte lijst’. Ook is er een ‘grijze’ lijst. De voorwaarden in de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Dat betekent dat ze niet geldig zijn, maar als de tegenpartij ‘tegenbewijs’ kan leveren zijn de algemene voorwaarden misschien wel geldig. In de ‘zwarte’ lijst staat bijvoorbeeld dat uw recht op ontbinding niet uitgesloten of beperkt mag worden of dat de verkopende partij zelfs beslist of er aan de verplichtingen is voldaan. Ook mag de verkoper niet van u eisen dat u bijvoorbeeld eerst de fabrikant in China aan moet spreken. In de ‘grijze’ lijst staan voorwaarden die vermoedelijk onredelijk zijn. Bijvoorbeeld: de verkoper kan de overeenkomst opzeggen zonder goede reden of dat u geen beroep kunt doen op een wettelijke schadevergoeding. Ook kunt u niet via algemene voorwaarden verplicht worden tot het sluiten van een contract met iemand anders dan de verkoper.

Heb ik een wettelijk recht om te ruilen?
Nee, in de wet is geen artikel opgenomen dat u altijd een product moet kunnen ruilen. U hebt recht op een goed product. Als het product niet goed is, hebt u recht op vervanging of herstel. Indien de tegenpartij geen herstel of vervanging biedt, kan de overeenkomst ontbonden worden. Dat betekent dat u recht hebt op uw geld terug. Eventueel kan de verkoper wel een ‘gebruikersvergoeding’ in mindering brengen op het aankoopbedrag omdat u het product wel een tijd heeft kunnen gebruiken. U hoeft bij ontbinding geen tegoedbon van de verkoper te accepteren. Als de verkoper u de mogelijkheid biedt om een product te ruilen is dat dus een gunst van de verkoper. De verkoper kan dan ook de voorwaarde stellen dat u bij het ruilen van een product een tegoedbon krijgt in plaats van uw geld terug. Bijvoorbeeld u koopt een trui in een winkel, maar bij thuiskomst vindt u hem toch niet mooi. U brengt hem terug en de winkel biedt u een tegoedbon. Dit is toegestaan. Het bij nader inzien niet mooi vinden van een trui, is geen gebrek aan het product.

Wat betekent non-conformiteit?
In de wet staat dat u recht heeft op een product wat aan uw verwachtingen voldoet. Dit wordt verder niet concreet gemaakt. Het lastige is dat uw redelijke verwachtingen ook ingekleurd moeten worden aan de hand van feiten en omstandigheden die aanwezig waren bij de koop. Zo is het redelijk dat uw verwachtingen afhankelijk zijn van de prijs van het product, het soort winkel (dumpstore of gewone winkel), de algemene bekendheid van eigenschappen van een product, een tweedehands product en of het een merkartikel is of niet.

Het product dat ik heb gekocht is niet goed, heb ik recht op mijn geld terug?
Niet meteen. Op basis van de wet hebt u als uw product non-conform is en dus niet voldoet aan de verwachtingen recht op vervanging of herstel. U moet de verkoper daar ook de mogelijkheid toe geven. In eerste instantie is het de keus van de verkoper of zij overgaan tot vervanging of herstel. Daarbij hoeven zij geen herstel te bieden, als dit in redelijkheid niet van hen verwacht kan worden. Bijvoorbeeld als de kosten voor herstel hoger zijn dan de waarde van het product. Als de verkoper meerdere keren de mogelijkheid heeft gekregen om het gebrek te herstellen, maar hetzelfde gebrek blijft terugkomen hebt u wel recht om de overeenkomst te ontbinden. Blijkbaar is de verkoper namelijk niet in staat om een product te leveren dat voldoet aan de verwachtingen die u er van mag hebben. De verkoper is in verzuim op het moment dat u per aangetekende brief de verkoper de mogelijkheid heeft geboden om binnen een gesteld termijn (advies is altijd 14 dagen) herstel te bieden en deze termijn is verstreken zonder dat herstel of vervanging heeft plaats gevonden. Zodra uw verkoper in verzuim is hebt u het recht om de overeenkomst te ontbinden en dus uw geld terug te krijgen.

Wanneer is sprake van een koop op afstand?
Als u een product koopt en dat doet via internet, telefoon, fax of via een bestelbon uit een catalogus dan is sprake van een koop op afstand. Dat betekent dat u gedurende 7 werkdagen een bedenktijd hebt. In deze tijd kunt u het product bekijken en beoordelen of het product is wat u er van had verwacht. Wilt u het product dan toch niet, kunt u het weer terug sturen en heeft u recht op uw geld terug. U doet er verstandig aan om het product ruim binnen 7 werkdagen na ontvangst aangetekend terug te sturen. Zodoende hebt u bewijs van tijdige verzending van het product. Niet alle spullen die u via internet aanschaft vallen onder de wet koop op afstand. Bijvoorbeeld reizen, tijdschriften, speciaal voor u gemaakte producten of producten die snel bederven vallen er niet onder.

Mag mijn abonnement zomaar verlengd worden met een jaar nadat de eerste abonnementsperiode is afgelopen?
Per 1 december 2011 is een aantal zaken veranderd in de wet over de stilzwijgende verlenging. Overeenkomsten van na 1 december 2011 vallen onder de nieuwe wetgeving. Deze wetgeving wordt de Wet van Dam genoemd. Op basis van uitspraken die horen bij de Wet van Dam vallen ook eerder gesloten overeenkomsten daar onder. De wet geldt voor het regelmatig leveren van producten en diensten. Na het verstrijken van de afgesproken contractsduur kunt u het abonnement met een maand opzegtermijn opzeggen. U kunt dus niet verplicht worden om het abonnement weer een jaar voort te laten duren omdat u te laat was met opzeggen. Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat indien u een overeenkomst aangaat voor een periode van langer dan 1 jaar dit alleen kan als u een ‘aanmerkelijk voordeel’ daardoor krijgt. Bijvoorbeeld een grote(re) korting op uw maandbedrag. De Wet van Dam geldt niet voor verzekeringen of lidmaatschappen bij verenigingen. Sportscholen zijn vaak geen verenigingen en vallen dus wel onder de Wet van Dam. U kunt dus na het verstrijken van de overeengekomen contractsduur het abonnement met een opzegtermijn van 1 maand opzeggen. Daarbij geldt dat als u op een bepaalde dag opzegt (bijvoorbeeld 5 juli) uw overeenkomst ook één maand later eindigt (dus op 5 augustus).

Terug naar praktijkvoorbeelden Consument & WonenTerug naar alle praktijkvoorbeelden
^ Naar boven